top of page
färger 1_edited_edited_edited.jpg

Rutiner och checklista vid överlämning av barn till förskoleklass

Inför övergång till förskoleklass genomför pedagogerna på syskonavdelningarna samtal med barnen som dokumenteras med hjälp av Skolverkets blankett Generellt överlämning förskola. Pedagog fyller i om det är något som är bra för mottagande skola att känna till och frågan ställs till vårdnadshavare om det är något de önskar satt mottagande skola ska veta om deras barn. Dokumentet signeras av pedagog samt vårdnadshavare. Pedagoger ansvarar för att en kopia lämnas till vårdnadshavare och en kopia sparas på förskolan i en pärm i lärarrummet. Viktigt att informera vårdnadshavare att dem ansvarar för att lämna över underlaget till mottagande skola.

Vårdnadshavare erbjuds att skriva under samtycket samt får en information om syftet med blanketten. Samtycket sträcker sig fram till den 31 oktober det året som barnet börjar i förskoleklass.

Om barnet i fråga har haft anpassningar eller har haft upprättade handlingsplaner används blanketten Kompletterande överlämning från Skolverket.


Allmän information som skickas till föräldrar:

När och hur informerar vi vårdnadshavare?
Under november erbjuder förskolan och skolan ett gemensamt möte för vårdnadshavare och berättar om hur rutinerna kring en överlämning till förskoleklass går till.

När ska barnintervjun vara avslutade?
Samtalen påbörjas i mars och ska senast vara klara sista april.

Vem lämnar över informationen till mottagande skola?
Närmaste pedagog lämnar över information, givet att samtycke har givits. Se pärm på kontoret.

Hemsida – Lägga information om våra rutiner på hemsidan.

 

bottom of page